/  2
عنوان : مسئولین دانشكده پرستاری و مامایی به مناسبت روز پرستار از خوابگاه های دانشجویی بازدید كردند.
کد خبر : ۷۵۱۸۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 
ساعت : ۱۰:۳۹:۳۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی در آستانه هفته پرستار مسئولین دانشکده از خوابگاه های دانشجویی بازدید کردند. خانم دکتر اسدی ذاکر- ریاست دانشکده، دکتر جهانی- معاون آموزشی، دکتر عباسپور- معاون فرهنگی دانشجویی، آقایان مهندس دشت بزرگی و دکتر زارع در دو گروه به بازدید از خوابگاه های دانشجویی پرداختند. در این نشست دوستانه دانشجویان از پاره ای از مسائل آموزشی و فرهنگی خود با مسئولین صحبت کردند.


تعداد بازدید : 136

بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0